دانشجويان عزيز با ارائه کارت معتبر دانشجويي از 15% تخفيف اقامت در هتل بر مبناي قيمت پايه بهره‌مند گرديد.

نظرات


در یک نگاه:

با ارائه کارت معتبر دانشجويي از 15% تخفيف اقامت بر مبناي قيمت پايه بهره‌مند گرديد.
Designed and implemented by
Web Analytics