آثار حمداله مستوفی

1- ظفرنامه

2- تاریخ گزیده

"تاریخ گزیده" دومین تألیف حمداله مستوفی است. این کتاب خلاصه تاریخ عالم است که وقایع دنیا را از آغاز خلقت تا دوران وزارت خواجه غیاث الدین محمد پسر خواجه رشیدالدین فضل اله در برمی گیرد.

3- نزهت القلوب

"نزهت القلوب" آخرین اثر حمداله مستوفی است که از تألیف آن در سال 740 هجری قمری به سن 60سالگی فراغت یافته است. این کتاب شامل سه قسمت است که هر قسمت را مقاله نامیده است. مقاله اول در ذکر تکوین موالید ثلاثه، معادن، نباتات، حیوانات، مقاله دوم: در ذکر نوع انسان. مقاله سوم در صفت بلاد و ولایات و بقاع و آن بر چهار قسم است: قسم اول در ذکر حرمین شرفین و مسجدالأقصی،، قسم اول در شرح احوال ایران و آن مبتنی است بر یک مطلع و مقصد و مختم. مطلع در شرح تقسیم و طول و عرض نقاط و قبله سرزمین های مختلف ایران است. مقصد در ذکر بلاد و ولایات ایران زمین و چگونگی آب و هوا و بنیاد عمارات و صفت ساکنین هر ولایت و آن مشتمل بر بیست باب است و هر باب، مخصوص یک قسمت از ایران است.. این کتاب دارای انشائی روان و نیز دارای اطلاعاتی از ممالک مجاور ایران در نیمه ی قرن هشتم هجری است.

هتل میرعماد قزوین

نویسنده کتاب "کشف الظنون" یک کتاب دیگر به نام "مفاخر التواریخ" یا " مواخر التواریخ" نیز به حمداله مستوفی نسبت داده است.

آرامگاه حمداله مستوفی

آرامگاه حمداله مستوفی در محله "پنبه ریسه" قرار دارد و مورد توجه مستشرقین است. این مقبره مخروطی بین مردم به "گنبد دراز" مشهور و معروف است. سرهنگ گلریز در کتاب "مینودر" راجع به این آرامگاه می نویسد: " این بقعه در خاور شهر قزوین در محله پنبه ریسه و مشرق میدانگاه، بین امامزاده علی و امینه خاتون واقع شده است...".

شرح آرامگاه حمداله مستوفی در مقاله ای در قسمت مکان های تاریخی به طور مفصل بیان شده است... .

 

 

هتل میرعماد قزوین

هتل های قزوین

هتل در قزوین

نظرات


Designed and implemented by
Web Analytics