زیباترین مدرسه قزوین در روزگار قاجار توسط دو برادر که دارای منصب سرداری بوده و در جنگ های ایران و روس به شجاعت و لیاقت شهرت داشتند، ساخته شد. حسین خان و حسن خان سردار در سال 1231 قمری با احداث این مجموعه شاهکاری از معماری و هنر قاجاری را به وجود آورده اند. مدرسه در دو طبقه، با ازاره سنگی و آجرتراش که با تزیینات کاشی همراه است، ساخته شده و دارای 32 حجره است. کتیبه ای به نستعلیق ممتاز از ترکیب بند محتشم کاشانی چهار سوی گیلوئی حیاط را زینت داده و کتیبه ای مرمرین در سردر کاشیکاری شده مدرسه به زیبایی آن افزوده است. مهتابی بزرگی در جنوب مدرسه گسترده است که به مسجد سردار می پیوندد. مسجد دارای سه طاق بزرگ آجری است که گنبد فیروزه ای کوچکی بر فراز آن قرار دارد. پنجره چوبی مشبک بسیار بزرگی، طاقنمای جنوبی مدرسه را پوشانده که در ورودی به مسجد از مدرسه در دل آن تعبیه شده است.

 

 

 

هتل میرعماد قزوین

هتل های قزوین

هتل در قزوین

نظرات


در یک نگاه:

زیبا ترین مدرسه قزوین در روزگار قاجار توسط دو برادر که دارای منصب سرداری بودند، ساخته شد.
Designed and implemented by
Web Analytics